Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tính Nơi Chốn AC Giới Thiệu AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Gioan Baotixita Hoàng Đình Hải Nam Folsom Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Vợ: Hoàng Hương Mary Yes
Đoàn Hoàng Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Đoàn Ngoc Anh Nữ Sacramento Nguyễn Kathy Hạnh Not Yes
Teresa Trần Bảo Trân Nữ Stockton Triệu Mỹ Hạnh Not Yes
Nguyễn Van Ngọc Nam Antelope Nguyễn Thành Nguyễn Thành Not Yes
Giuse Vũ Hiệp Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Maria Thiệu Mỹ Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Not Yes
Giuse Trần Tân Nam Stockton Triệu Mỹ Hạnh Not Yes
Maria Vũ Nguyệt Nữ Stockton Triệu Mỹ Hạnh Not Yes
Maria Truong Hoa Lan Nữ Sacramento Nguyễn Kathy Hạnh Nguyễn Kathy Hạnh Vợ: Hà Thế Hải Khóa 7 2019 Yes
Teresa Trần Tường Vy Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Con chị Loan Phạm Not Yes
Phan Tiến Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Vo: Lang Uyen Not Yes
Maria Lê Thị Phượng Nữ Oakland Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Sinh Hoat voi GD Dong Cong Sacto Yes
Maria Nguyễn Hoa Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Nguyễn Hà Phương Tân Nữ Sacramento Trần Mỹ Linh Trần Mỹ Linh Not Yes
Nguyễn Thi Phương Nữ Sacramento Trần Mỹ Linh Trần Mỹ Linh Not Yes
Maria Lương Mỹ Linh Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Martha Phan Minh Phuong Nữ Sacramento Nguyễn T Thảo Not Yes
Anthony Hoàng Xuân Hưng Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên Chồng của Chị Lan, Monica-K6 Not Yes
Phaolô Trần Công Bằng Nam Nguyễn Độ Not Yes

Pages

75 records found.