Danh Sách Ứng Viên K3N

Tên Thánh Họ Tên Giới Tính Nơi Chốn AC Giới Thiệu AC Bảo Trợ Thêm Thông Tin Nộp Đơn Edit link
Phêrô Đoàn Thái Mai Nam Sacramento Nguyễn Độ Not Yes
Giuse Huỳnh Mai Phong Nam Sacramento Nguyễn Độ Not Yes
Maria Nguyễn T Rosalyn Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Nguyễn Hồng Yến Con chị Hồng Yến Not Yes
Trần Thi Tiêm Nữ Roseville Nguyễn Phạm Thu Nguyễn Phạm Thu Not Yes
Lê Dayna Nữ Roseville Nguyễn Phạm Thu Nguyễn Phạm Thu Not Yes
Trần Tien Tammy Nữ Roseville Trần Ngọc Bích Not Yes
Teresa Cao Phương Linh Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Con chị Lan Nguyễn Not Yes
Maria Hoàng Lãng Uyen Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Not Yes
Maria Đỗ Thị Thảo Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Con cô Đượm Not Yes
Phêrô Phạm Đình Anh Nam Sacramento Trần Ngọc Bích Vợ: Mai Liên Not Yes
Martha Huỳnh Mai Liên Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Not Yes
Teresa Nguyễn Thi Kim Chi Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Not Yes
Teresa Trần Thái Trang Nữ Natomas Trần Ngọc Bích Trần Thái Vợ anh Thái K3 Not Yes
Maria Hoàng Julie Nữ Sacramento Nguyễn Kiều Liên Vợ của Anh John Hoang Not Yes
Thomas Nguyễn Phong Nam Sacramento Nguyễn Kiều Liên
Maria Nguyễn Châu Nữ Sacramento Nguyễn Kiều Liên
Maria Nguyễn Thị Kim Loan Nữ Sacramento Trần Ngọc Bích Trần Ngọc Bích Yes
Giuse Đoàn Pham Herry Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Giuse Vũ James Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh
Giuse Đinh Bình Nam Sacramento Vũ Đoàn Khanh

Pages

75 records found.