Đặc San: Hy Vọng Đã Vươn Lên

Primary tabs

Chúng ta lại bước vào một năm mới 2021, cũng vừa vượt qua một năm 2020 đáng nhớ, đáng
sợ. Dịch bệnh toàn cầu, hỏa hoạn, bão lụt đã đến hủy hoại bao nhiêu đời sống, đảo lộn bao
nhiêu sinh hoạt cùa con người nói chung, đã gián đoạn bao nhiêu sinh hoạt của PT Cursillo
Sacramento nói riêng. Tạ Ơn Chúa, dù khó khăn thế nào, chúng ta đã tiếp tục SỐNG ngày thứ
Tư giàu Tình Yêu của Thiên Chúa, và Tình Yêu của nhau.

Xin anh chị download Đặc San PDF file - Bấm download link: Download