Ở Lại Trong Thầy - Phần 1

Primary tabs

Mến gửi quý anh chị bài chia sẻ "Ở Lại Trong Thầy" phần 1 do cha Dominic Trần Thiết Hùng trong buổi "24 Giờ Cho Chúa". https://www.youtube.com/watch?v=yZAw7hdRKIY
Ngày (Event Date): 
Friday, April 8, 2016
Thông báo: 
Tin Tức PT

Comments