Bản Tin Trung Ương PT Cursillo | Tháng 6, 2022

Primary tabs

Kính quý Cha, quý Sơ, cùng toàn thể quý ACE Cursillistas. 

Xin được chia sẻ với toàn thể PT Bản Tin Trung Ương PT Cursillo Tháng 6, 2022  https://www.natl-cursillo.org/wp-content/uploads/2022/06/CNN_0622_VNF.pdf 

 

Phượng Lê,TLD
De Colores! ✝️