Hình Ảnh Tiệc Quan Thầy Thánh Phaolô 2020, Phần 3

Primary tabs

Hình ảnh buổi Tiệc Quan Thầy Thánh Phaolô 2020, Phần 2 do những anh chị nhiếp ảnh giỏi nhất của phong trào (A. Kỳ, A. Hải, C. Mỹ Hạnh)