Tĩnh Huấn Tuần 8 - "Thực Hiện Palanca”

Primary tabs

 

Thư Mời

Trân trọng kính mời Thầy Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:

 Thánh Lễ Tĩnh Huấn Tuần 8

Thời gian: 5:30pm đến 8:00pm - Chúa Nhật 10 tháng 5, 2015

Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN

8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828 

 

Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề:

"Thực Hiện Palanca"

Khối Tiền: Nhận lại phiếu Palanca và thư Palanca viết cho tham dự viên.

Sinh hoạt các khối K3N 

 

 Giuse Trần Ngọc Hoàng

Trưởng Ngành PT Cursillo Sacramento – Ngành Việt Nam Kính Mời

Ngày (Event Date): 
Wednesday, May 6, 2015
Thông báo: 
Tin Tức PT