Thông Báo về K3N

Primary tabs

Kinh thua quy anh chi Cursillistas than men,

Em xin thong bao ve danh sach TDV:

Khoa Nu xin khoa so.  PT se khong nhan don nu nua.

Khoa Nam hien gio co 19 anh ghi danh. Xin quy anh chi tiep tuc moi goi quy anh tham du K3N toi day.

Trong Thay Chi Thanh,

Em Phuong/Khoi Tiên.

Ngày (Event Date): 
Thursday, March 12, 2015
Thông báo: 
Khối Tiền