Thư thông tin tháng Sáu 2022

Primary tabs

Kính quý Cha, quý Sơ, cùng toàn thể quý ACE Cursillistas. 

Xin được chia sẻ với toàn thể PT thư thông tin Đức Thánh Cha  

https://vietnamese.rvasia.org/%C4%91%E1%BB%A9c-gi%C3%A1o-ho%C3%A0ng/%C4%...

De Colores,

Phêrô Trần Quốc Tuấn