Kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng toàn thể anh chị Cursillista vào xem video tiệc Quan Thầy do anh Kỳ thâu lại.