Video Sinh Hoạt phong trào Cursillo

Primary tabs

Video giới thiệu vài nét tổng quát nguồn gốc phong trào Cursillo và những sinh hoạt phong trào Cursillo ở Sacramento trong những năm qua.
Video URL: