Upload Files

Ân sủng dồi dào của Thầy Chí Thánh.
* Qua các events của PT trong tháng qua, BĐH 2024-2026 xin ghi nhận và cảm ơn quý anh,
chị Cursillistas đã âm thầm hoặc công khai, phục vụ nhiệt tình cho PT. Cách riêng BTC tổng quát và các
Tiểu ban chuyên trách, trong dịp Lễ/ Tiệc BM, đã làm việc rất tận tình, chu đáo và hiệu quả, mang lại
nhiều ơn ích thiêng liêng và làm gia tăng Tình Đoàn kết yêu thương cho toàn PT