Home Page

Hình Ảnh Tiệc Quan Thầy Thánh Phaolô 2020, Phần 1

Đây là những hình ảnh đặc sắc nhất trong buổi Tiệc Quan Thầy Thánh Phaolô 2020, Phần 1

Hình Ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn và Đón Tân Cursillistas 2019, Phần 2

Xin mời quý anh chị Cursillistas xem hình ảnh Hình Ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn và Đón Tân Cursillistas 2019. Hình ảnh ghi lại những chia sẻ tâm tình, cảm nghiệm sau K3N của những chị Cursillistas mới.

Tĩnh Huấn Thứ 5 - Phục Vụ & Sống Chứng Nhân

"Ai không vác Thập Giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ được." (Lc 14, 27) Tích cực giúp đỡ mọi người, dâng hiến cuộc đời cho Chúa, tận tụy hy sinh cho công ích là tinh thần phục vụ. Thiên Chúa kêu gọi con người phục vụ trong tinh thần và chân lý.  Giáo Hội không đòi hỏi một...

Tĩnh Huấn Thứ 4 Khiêm Nhường & Vâng Phục

"Các con hãy học cùng Ta vì Ta có lòng hiền lành và khiêm nhường" (Mt. 11, 29)Khiêm nhường là sự nhận chân sự thấp hèn và bất xứng của ta trong mối tương quan với Thiên Chúa.  Đức khiêm nhường giúp ta từ bỏ tính kiêu căng, hiếu thắng và nhận biết vê khả năng của mình cũng như khả năng của người...

Tĩnh Huấn Thứ 3 -Yêu Thương & Hiệp Nhất

Chúa nói: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, những gì các ngươi không làm cho một người nào trong các kẻ hèn mọn nhất này, là các ngươi đã không làm cho chính Ta." (Mt 25, 45) Bác ái làm chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân vì Ngài là ân huệ đầu tiên và cần thiết nhất.  Th...

Pages