Bán Bia hội chợ 8/24/13 6PM

Primary tabs

Chào các anh,

Thay mặt anh Thành, ban yểm trợ, kêu gọi các anh giúp Giáo Xứ bán bia trong buổi hội chợ vào ngày mai 8/24/13, bắt đầu lúc 6PM.  Để có vé vào hội chợ, xin liên lạc anh Thành 706-4490.

Decolores !!!

Ngày (Event Date): 
Friday, August 23, 2013
Thông báo: 
Tin Tức PT