Phân Nhiệm Tuần Thánh 2013

Primary tabs

  

        Phâ n Nhiệ m Tuầ n Thá nh 2013 

 Mời cá c anh chị tham dự ThThánh Lễ Tiệc Ly và Nghi Thức Rửa Chân.  ự á nh Lễ Tiệ c Ly và  Nghi Thư    fư f  uưư ư ufu ưưứ ưứưă aaàaàaààaàaàaaàă  fà  à     vvvdf   v c Rử a Châ n tạ i giá o xứ  CTTĐ , Thứ Nă m 3/28/13 lú  ú 3ú c 7PM. Sau đó   PTC - Sacramento sẽ  ng tham gia giờ Chầ  â  u     u Thá nh Thể v io  i cá c hộ i đ  n lú c 9:30PM tớ i 10PM.

 

Thứ Sá u Tuầ n Thá nh, đ i 14 Đằ ng Thá nh Giá  ngoà i trờ i lú c 6:30PM. PTC hiệ p thô ng cù ng Thầ y Anh, Anh Hâ n, và  anh Hù ng Sơ n vá c Thá nh Giá  chặn g thứ 12.

Xin Cầu chú c tất cả cá c anh chị  Tuần Thá nh sốt sắ  ng và  Lễ Ph c    c Sinh trà n đâ ầâ  y ơ n sủ ng của Chú aúa số ng lại.

ú u  uGiu  T T 

Trần Ngọ c Hoàng

Ngày (Event Date): 
Tuesday, March 26, 2013
Thông báo: 
Tin Tức PT