Hình ảnh Tiệc cho Cha Viễn - 5/18/2018

Primary tabs

Xin mời Quý Anh Chị Cursillistas xem hình ảnh buổi Tiệc cho Cha Viễn  5/18/2018

 

https://photos.app.goo.gl/y7qatx2x5r9JoIip2