Tĩnh Huấn "Tinh Thần Hiệp Nhất"

Primary tabs

Tinh Thần Hiệp Nhất

Trích Thư thứ I Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô 12:12-27

Vì cũng như thân mình chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, và hết thảy các bộ phận tuy là nhiều cũng chỉ là một thân mình, thì Ðức Kitô cũng vậy. Vì trong Thần khí độc nhất, hết thảy ta được nhờ thanh tẩy mà nhập vào thân mình độc nhất, dù là Do Thái hay Hi lạp, dù là nô lệ hay tự do; và hết thảy ta đã được cùng uống Thần khí độc nhất. Vì chưng thân mình không chỉ là một bộ phận, song là nhiều. Giả sử chân nói: -- Tôi chẳng phải là tay! Tôi không thuộc về thân mình, phải chăng vì thế mà nó không thuộc về thân mình? Giả sử tai nói: -- Tôi không phải là mắt! Tôi không thuộc về thân mình, phải chăng vì thế mà nó không thuộc về thân mình? Nếu toàn thân là mắt, thì thính giác ở đâu? Nếu toàn thân là thính giác thì khứu giác ở đâu? Nhưng này Thiên Chúa đã đặt ra các bộ phận, và mỗi bộ phận trong thân mình tùy theo ý Người. Nếu tất cả chỉ là một bộ phận, thì thân mình đâu? Nhưng này, bộ phận thì nhiều, mà thân mình chỉ là một! Mắt không thể bảo tay: -- Tôi không cần anh! Hay đầu (không thể) lại (bảo) chân: -- Tôi không cần các anh! Nhưng hơn thế nữa, những bộ phận trong mình coi như càng yếu đuối, thì lại càng thiết yếu. Và những bộ phận của thân mình, ta coi càng ít sang, thì ta lại cần mặc cho sang quí. Và những bộ phận nơi mình ta không được trang nhã, thì lại được trang sức nhiều hơn. Còn những bộ phận của mình ta vốn là trang nhã, hẵn lại không cần được như thế. Song Thiên Chúa đã điều hòa (các bộ phận của) thân mình để làm sao cho thiểu nghi thì được nhã, để khỏi có phân tranh trong thân mình; trái lại, để các bộ phận vì ích chung mà đùm bọc lấy nhau. Cho nên một bộ phận phải đau, thì hết các bộ phận đau chung; một bộ phận được vinh, thì hết các bộ phận vinh chung! Mà anh em là thân mình của Ðức Kitô, và ai theo phận nấy mà làm chi thể.

 

Thư Mời

 

Trân trọng kính mời Thầy Linh Hướng, quý Tu Sĩ, và quý Anh Chị Cursillistas tham dự:

Thánh Lễ Tĩnh Huấn Tuần 6 (LM. Nguyễn Văn Huyền chủ tế)

Thời gian: 5:30pm đến 8:00pm - Chúa Nhật 26 tháng 4, 2015

Địa điểm: Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN

8181 Florin Rd, Sacramento, CA 95828

 

Sinh Hoạt Tĩnh Huấn Chia sẻ chủ đề:

Tinh Thần Hiệp Nhất

Khối Tiền: Nhận lại thư hồi báo của quý tham dự viên 2 khoá.

Sinh hoạt các khối K3N

 

Giuse Trần Ngọc Hoàng

Trưởng Ngành PT Cursillo Sacramento – Ngành Việt Nam Kính Mời

 

Ghi chú: Quý anh chị nhớ mang bảng da để tiện xưng hô

Ngày (Event Date): 
Wednesday, April 22, 2015
Thông báo: 
Tin Tức PT